SẢN PHẨM

asus gt 630 1g-d3-v5
Giá: 300.000

quadro fx 4400 512-256bit
Giá: 600.000

giga n630 2g-128bit bh 10-2017
Giá: 400.000

giga n420 2g-128bit bh 3-2017
Giá: 3.500.000

gv-n84stc-512m-hdmi
Giá: 250.000

giga gv-r465oc-1gi-128bit
Giá: 250.000

giga gv-r557d3-2g-128bit
Giá: 400.000

asus gts 450 1g-ddr3-128bit
Giá: 300.000

zotac gtx 650 -1g-ddr5
Giá: 600.000

vga ati x1600 256m_128bit_dr3 fan dong
Giá: 200.000

asus n210-512m -hdmi
Giá: 150.000

vga asus 9500 1g-1280bit
Giá: 250.000

NVIDIA GeForce 210, DDR3 1GB
Giá: 200.000

vga gv-9400gt-1g-128bit qua sử dụng
Giá: 250.000

vga 250m up lên 512m qua sư dụng
Giá: 150.000

vga 8400gs-512 qua sử dụng
Giá: 100.000

vga gv-n210-1g-ddr3 bh chính hãng
Giá: 200.000